Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa C –> Usuwanie awarii –> Akumulator (pojazd) –> Ważne zasady bezpieczeństwa

Do prac przy akumulatorze, takich np. jak demontaż lub montaż, konieczne są narzędzia specjalistyczne i fachowa wiedza. Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

OSTRZEŻENIE

Niefachowe prace przy akumulatorze mogą doprowadzić np. do zwarcia. Skutkiem może być ograniczenie lub zanik działania systemów i układów wiążących się z bezpieczeństwem, np. instalacji oświetleniowej, ABS (układu zapobiegającego blokowaniu się kół) lub ESP (elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy). Bezpieczeństwo użytkowania pojazdu może być ograniczone. Można stracić kontrolę nad pojazdem, np.

 • podczas hamowania
 • przy raptownych zmianach kierunku jazdy i/ lub nadmiernej prędkości.

Istnieje ryzyko wypadku!

W przypadku stwierdzenia zwarcia lub podobnych objawów należy niezwłocznie powiadomić fachowy serwis. Przerwać jazdę. Prace przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

Szczegółowe informacje dotyczące ABS więcej i ESP więcej.

OSTRZEŻENIE

Rozładowanie elektrostatyczne może prowadzić do powstawania iskier i w wyniku tego łatwopalna mieszanka gazów wydobywających się z akumulatora może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Bezpośrednio przed dotknięciem akumulatora nie należy dotykać metalowego nadwozia, aby zredukować występujące rozładowanie elektrostatyczne.

Podczas ładowania akumulatora oraz korzystania z funkcji awaryjnego uruchamiania silnika może powstawać łatwopalna mieszanina gazów.

Należy zawsze zwracać uwagę, aby kierowca oraz akumulator nie byli naładowani elektrostatycznie. Naładowanie elektrostatyczne powstaje np.

 • w wyniku noszenia odzieży syntetycznej

 • w wyniku tarcia odzieży o fotel

 • gdy akumulator jest ciągnięty lub przesuwany po dywaniku lub innym materiale syntetycznym

 • gdy akumulator jest pocierany ściereczką lub ręcznikiem.

OSTRZEŻENIE

W akumulatorze znajduje się żrący elektrolit. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać ulatniających się gazów. Nie pochylać się nad akumulatorem. Trzymać akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie kontaktu z elektrolitem natychmiast przepłukać miejsce wodą i zwrócić się do lekarza po pomoc.

 

OSTRZEŻENIE

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu

 • Należy uważać, aby zacisk bieguna dodatniego podłączonego akumulatora nie zetknął się z elementami pojazdu.
 • Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub narzędzi.
 • Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności zacisków.
 • W przypadku awaryjnego uruchamiania silnika należy łączyć ze sobą tylko bieguny o tym samym ładunku.
 • Podczas awaryjnego uruchamiania silnika należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności podłączania i odłączania przewodów rozruchowych.
 • Nie podłączać lub odłączać zacisków akumulatora przy włączonym silniku.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie palić, nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, nie dopuszczać do powstawania iskry. Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy pochylać się nad akumulatorem.

 

Ochrona środowiska

Baterie
zawierają substancje trujące i żrące. Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi. Należy je składować oddzielnie i przekazać do ekologicznej utylizacji.

Baterie
należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Rozładowane baterie należy przekazać fachowemu serwisowi lub oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

 

Akumulator należy regularnie sprawdzać w fachowym serwisie.

Należy przestrzegać okresów międzyprzeglądowych podanych w książce serwisowej lub w celu uzyskania informacji na ten temat zwrócić się do fachowego serwisu.

 

Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie. Jeśli w sytuacji wyjątkowej niezbędnie konieczne jest samodzielne odłączenie akumulatora, należy pamiętać, że
 • ilnik musi być wyłączony i kluczyk wyjęty ze stacyjki. W pojazdach z KEYLESS-GO upewnić się, że zapłon jest wyłączony. Zwrócić uwagę, aby wszystkie lampki kontrolne w zestawie wskaźników były wyłączone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podzespołów elektronicznych, np. alternatora.
 • najpierw należy odłączyć zacisk ujemny a następnie zacisk dodatni. W żadnym razie nie należy zamieniać zacisków akumulatora! W przeciwnym razie układy elektroniczne pojazdu mogą zostać uszkodzone.
 • po odłączeniu akumulatora, w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów, jest ona zablokowana w położeniu P. Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem się. Pojazdu nie może się wtedy poruszać.

Akumulator i osłona bieguna dodatniego muszą być zawsze zamontowane podczas eksploatacji.

Podczas obchodzenia się z akumulatorem należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń ochronnych.

Niebezpieczeństwo
wybuchu.

Ogień,
otwarty płomień i palenie w pobliżu akumulatora jest zabronione. Należy unikać powstawania iskier.

Elektrolit
jest żrący. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nosić odpowiednie ubranie ochronne, w szczególności rękawice, fartuch i maskę. W razie pryśnięcia natychmiast spłukać elektrolit czystą wodą. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Nosić
okulary ochronne.

Przechowywać
z dala od dzieci.

Należy
przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi.

Aby akumulator osiągnął przewidywaną żywotność, powinien być zawsze w dostatecznym stopniu naładowany.

Jeśli jeżdżą Państwo przeważnie na krótkich dystansach lub jeśli przerwy w użytkowaniu pojazdu są stosunkowo długie, zalecamy częstsze sprawdzanie stopnia naładowania akumulatora. Jeśli pojazd nie będzie eksploatowany przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady w fachowym serwisie.

Tak jak inne akumulatory, także akumulator pojazdu może się z czasem rozładować, jeśli pojazd nie jest wykorzystywany. W tym przypadku należy zlecić odłączenie akumulatora w fachowym serwisie. Można także podłączyć prostownik zalecany przez Daimler AG, w celu podtrzymania ładowania. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z fachowym serwisem.

Jeśli pojazd jest parkowany i korzystanie z odbiorników elektrycznych nie jest konieczne, należy wyjąć kluczyk. Pojazd zużywa wtedy bardzo mało energii i akumulator jest chroniony.

 

Po przerwie zasilania, np. gdy akumulator był rozładowany, należy
 • ustawić zegar, patrz oddzielna instrukcja obsługi

  W pojazdach z systemem COMAND Online i systemem nawigacji czas jest ustawiany automatycznie.

 • wyregulować funkcję "automatycznego składania/ rozkładania lusterek zewnętrznych" poprzez jednorazowe rozłożenie więcej

  Akumulator (pojazd)

  ...

  Ładowanie akumulatora

  OSTRZEŻENIEPodczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje nie ...

  Zobacz tez:

  Ważne - używanie dojazdowego koła zapasowego (opcja)
  Samochód Hyundai wyposażony jest w dojazdowe koło zapasowe. Dojazdowe koło zapasowe zajmuje mniej miejsca niż koło pełnowymiarowe. Jest mniejsze niż zwykłe koło i przeznaczone wyłącznie do tymczasowego użytku. OSTROŻNIE ...

  Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
  Samochód Hyundai wyposażony jest w hamulce tarczowe. Gdy klocki hamulcowe są zużyte i wymagana jest ich wymiana na nowe, rozlegnie się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o wysokiej częstotliwości, dochodzący z przednich lub tylnych hamulc&oa ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEOpary paliwa są łatwopalne. W przypadku niefachowego obchodzenia się z paliwem istnieje ryzyko pożaru i wybuchu! Należy koniecznie unikać ognia, otwartych źródeł światła, palenia papierosów i iskier ...

  Categorie