Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa C –> Usuwanie awarii –> Akumulator (pojazd) –> Ważne zasady bezpieczeństwa

Do prac przy akumulatorze, takich np. jak demontaż lub montaż, konieczne są narzędzia specjalistyczne i fachowa wiedza. Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

OSTRZEŻENIE

Niefachowe prace przy akumulatorze mogą doprowadzić np. do zwarcia. Skutkiem może być ograniczenie lub zanik działania systemów i układów wiążących się z bezpieczeństwem, np. instalacji oświetleniowej, ABS (układu zapobiegającego blokowaniu się kół) lub ESP (elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy). Bezpieczeństwo użytkowania pojazdu może być ograniczone. Można stracić kontrolę nad pojazdem, np.

 • podczas hamowania
 • przy raptownych zmianach kierunku jazdy i/ lub nadmiernej prędkości.

Istnieje ryzyko wypadku!

W przypadku stwierdzenia zwarcia lub podobnych objawów należy niezwłocznie powiadomić fachowy serwis. Przerwać jazdę. Prace przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

Szczegółowe informacje dotyczące ABS więcej i ESP więcej.

OSTRZEŻENIE

Rozładowanie elektrostatyczne może prowadzić do powstawania iskier i w wyniku tego łatwopalna mieszanka gazów wydobywających się z akumulatora może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Bezpośrednio przed dotknięciem akumulatora nie należy dotykać metalowego nadwozia, aby zredukować występujące rozładowanie elektrostatyczne.

Podczas ładowania akumulatora oraz korzystania z funkcji awaryjnego uruchamiania silnika może powstawać łatwopalna mieszanina gazów.

Należy zawsze zwracać uwagę, aby kierowca oraz akumulator nie byli naładowani elektrostatycznie. Naładowanie elektrostatyczne powstaje np.

 • w wyniku noszenia odzieży syntetycznej

 • w wyniku tarcia odzieży o fotel

 • gdy akumulator jest ciągnięty lub przesuwany po dywaniku lub innym materiale syntetycznym

 • gdy akumulator jest pocierany ściereczką lub ręcznikiem.

OSTRZEŻENIE

W akumulatorze znajduje się żrący elektrolit. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać ulatniających się gazów. Nie pochylać się nad akumulatorem. Trzymać akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie kontaktu z elektrolitem natychmiast przepłukać miejsce wodą i zwrócić się do lekarza po pomoc.

 

OSTRZEŻENIE

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu

 • Należy uważać, aby zacisk bieguna dodatniego podłączonego akumulatora nie zetknął się z elementami pojazdu.
 • Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub narzędzi.
 • Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności zacisków.
 • W przypadku awaryjnego uruchamiania silnika należy łączyć ze sobą tylko bieguny o tym samym ładunku.
 • Podczas awaryjnego uruchamiania silnika należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności podłączania i odłączania przewodów rozruchowych.
 • Nie podłączać lub odłączać zacisków akumulatora przy włączonym silniku.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie palić, nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, nie dopuszczać do powstawania iskry. Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy pochylać się nad akumulatorem.

 

Ochrona środowiska

Baterie
zawierają substancje trujące i żrące. Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi. Należy je składować oddzielnie i przekazać do ekologicznej utylizacji.

Baterie
należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Rozładowane baterie należy przekazać fachowemu serwisowi lub oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

 

Akumulator należy regularnie sprawdzać w fachowym serwisie.

Należy przestrzegać okresów międzyprzeglądowych podanych w książce serwisowej lub w celu uzyskania informacji na ten temat zwrócić się do fachowego serwisu.

 

Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie. Jeśli w sytuacji wyjątkowej niezbędnie konieczne jest samodzielne odłączenie akumulatora, należy pamiętać, że
 • ilnik musi być wyłączony i kluczyk wyjęty ze stacyjki. W pojazdach z KEYLESS-GO upewnić się, że zapłon jest wyłączony. Zwrócić uwagę, aby wszystkie lampki kontrolne w zestawie wskaźników były wyłączone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podzespołów elektronicznych, np. alternatora.
 • najpierw należy odłączyć zacisk ujemny a następnie zacisk dodatni. W żadnym razie nie należy zamieniać zacisków akumulatora! W przeciwnym razie układy elektroniczne pojazdu mogą zostać uszkodzone.
 • po odłączeniu akumulatora, w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów, jest ona zablokowana w położeniu P. Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem się. Pojazdu nie może się wtedy poruszać.

Akumulator i osłona bieguna dodatniego muszą być zawsze zamontowane podczas eksploatacji.

Podczas obchodzenia się z akumulatorem należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń ochronnych.

Niebezpieczeństwo
wybuchu.

Ogień,
otwarty płomień i palenie w pobliżu akumulatora jest zabronione. Należy unikać powstawania iskier.

Elektrolit
jest żrący. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nosić odpowiednie ubranie ochronne, w szczególności rękawice, fartuch i maskę. W razie pryśnięcia natychmiast spłukać elektrolit czystą wodą. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Nosić
okulary ochronne.

Przechowywać
z dala od dzieci.

Należy
przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi.

Aby akumulator osiągnął przewidywaną żywotność, powinien być zawsze w dostatecznym stopniu naładowany.

Jeśli jeżdżą Państwo przeważnie na krótkich dystansach lub jeśli przerwy w użytkowaniu pojazdu są stosunkowo długie, zalecamy częstsze sprawdzanie stopnia naładowania akumulatora. Jeśli pojazd nie będzie eksploatowany przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady w fachowym serwisie.

Tak jak inne akumulatory, także akumulator pojazdu może się z czasem rozładować, jeśli pojazd nie jest wykorzystywany. W tym przypadku należy zlecić odłączenie akumulatora w fachowym serwisie. Można także podłączyć prostownik zalecany przez Daimler AG, w celu podtrzymania ładowania. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z fachowym serwisem.

Jeśli pojazd jest parkowany i korzystanie z odbiorników elektrycznych nie jest konieczne, należy wyjąć kluczyk. Pojazd zużywa wtedy bardzo mało energii i akumulator jest chroniony.

 

Po przerwie zasilania, np. gdy akumulator był rozładowany, należy
 • ustawić zegar, patrz oddzielna instrukcja obsługi

  W pojazdach z systemem COMAND Online i systemem nawigacji czas jest ustawiany automatycznie.

 • wyregulować funkcję "automatycznego składania/ rozkładania lusterek zewnętrznych" poprzez jednorazowe rozłożenie więcej

  Akumulator (pojazd)

  ...

  Ładowanie akumulatora

  OSTRZEŻENIEPodczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje nie ...

  Zobacz tez:

  Układ klimatyzacji sterowany automatycznie
  Typ A 1. Przycisk regulacji prędkości obrotowej wentylatora 2. Przycisk układu klimatyzacji 3. Przycisk wyboru trybu poboru powietrza 4. Przycisk odmrażania przedniej szyby 5. Przycisk AUTO (automatycznej regulacji) 6. Przycisk OFF (wyłącznik) 7. Pokręt ...

  Konserwacja obręczy kół z lekkiego stopu
  Obręcze kół z lekkiego stopu pokryte są przezroczystym preparatem ochronnym. Do not use any abrasive cleaner. polishing compound, solvent, or wire brushes on aluminum wheels. Ich użycie może doprowadzić do zadrapań lub uszkodzenia powłoki. ...

  Zestaw do pompowania opon
  Zestaw umożliwia naprawę opon, których bieżnik A został uszkodzony przez przedmioty mniejsze niż 4 milimetry. Nie można przy jego pomocy naprawić wszystkich typów uszkodzeń, np. rozcięć większych ni& ...

  Categorie