Hyundai i30: Wymiana opon

Wymiana opon


1. Zaparkować pojazd na równym podłożu i mocno zaciągnąć hamulec postojowy.

2. Ustawić drążek zmiany biegów w położeniu R (bieg wsteczny) (w przypadku manualnej skrzyni biegów) lub drążek selektora w położeniu P (parkowanie) (w przypadku automatycznej skrzyni biegów).

3. Włączyć światła awaryjne. Wykonać odpowiednie czynności zależnie od warunków.

Wymiana opon


4. Wyjąć klucz do nakrętek mocujących koła, podnośnik, uchwyt podnośnika i koło zapasowe z pojazdu.

5. Zablokować przód i tył koła znajdującego się po przeciwnej stronie i po przekątnej od miejsca zamocowania podnośnika.

OSTRZEŻENIE Zmiana koła

 • Aby uniemożliwić ruch pojazdu podczas zmiany koła, należy zawsze całkowicie zaciągnąć hamulec postojowy i zablokować koło znajdujące się po przekątnej względem zmienianego koła.
 • Zalecamy położenie blokad pod koła pojazdu i opuszczenie pojazdu przez wszystkie osoby.

Wymiana opon


6. Poluzować o jeden obrót wszystkie nakrętki mocujące kdo. Nie wolno demontować żadnej nakrętki, dopóki koło nie zostanie uniesione nad podłoże.

Wymiana opon


7. Umieścić podnośnik z przodu lub ztyłu w miejscu położonym najbliżej koła, które będzie wymieniane. Montować podnośnik w przeznaczonych do tego miejscach podwozia. Miejsca przeznaczone do montażu podnośnika wyposażone są w płytki przyspawane do ramy, z dwoma zaczepami i wypustem wskazującym.

OSTRZEŻENIE Mocowanie podnośnika

Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, należy upewnić się, że podnośnik mocowany jest wyłącznie w odpowiednich punktach pojazdu i w odpowiednim położeniu. Nie wolno używać żadnych innych punktów do mocowania podnośnika.

8. Włożyć uchwyt w podnośnik i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, podnosząc samochód tak, aby koła nie dotykały do podłoża. Odległość koła od podłoża powinna wynosić ok. 30 mm. Przed zdemontowaniem nakrętek mocujących koło upewnić się, że pojazd jest stabilny i nie ma możliwości przesunięcia się ani poślizgu.

Wymiana opon


9. Kluczem poiuzować nakrętki mocujące koło.

Dokończyć odkręcanie palcami. Zdjąć koło i położyć je płasko na ziemi tak, aby nie mogło się toczyć. Aby założyć koło na piastę, należy je podnieść, dopasować otwory do śrub i założyć na nie koło. W razie trudności lekko pochylić koło i dopasować górny otwór obręczy do górnej śruby. Następnie poruszać lekko kołem, aby dopasować pozostałe otwory do śrub

OSTRZEŻENIE

Obręcze kół i kołpaki mogą mieć ostre krawędzie.

Należy obchodzić się z nimi ostrożnie, aby uniknąć poważnych skaleczeń.

Przed założeniem koła sprawdzić, czy piasta lub koło nie są pokryte zanieczyszczeniami (błotem, smołą, żwirem itp.) utrudniającymi prawidłowe zamocowanie koła na piaście.

Jeżeli takie zanieczyszczenia występują, należy je usunąć. Jeżeli koło i piasta nie przylegają dobrze do siebie, nakrętki mocujące koło mogą się poluzować, powodując odpadnięcie koła. Odpadnięcie koła spowoduje utratę panowania nad pojazdem.

Może to być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci.

10. W celu ponownego zamontowania koła należy utrzymać je wsunięte na śruby, założyć nakrętki na śruby i lekko dokręcić je palcami.

Nakrętki należy zakładać końcówkami ściętymi, o mniejszej średnicy, skierowanymi do wewnątrz. Poruszać kołem, aby je całkowicie osadzić, a następnie palcami dokręcić nakrętki do oporu.

11. Opuścić samochód na podłoże, obracając pokrętło podnośnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Następnie umieścić klucz w sposób przedstawiony na rysunku i dokręcić nakrętki mocujące koło.

Upewnić się, że nakrętka mocująca koło jest całkowicie umieszczona w nasadce klucza. Nie wolno stawać na uchwycie klucza ani używać rurek przedłużających uchwyt klucza.

Wymiana opon


Kolejno po przekątnych dokręcić wszystkie nakrętki. Następnie dokładnie sprawdzić prawidłowe dokręcenie każdej nakrętki. Po wymianie kół należy jak najszybciej dokręcić nakrętki zalecanym momenten. W tym celu skorzystać z pomocy mechanika z autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Moment dokręcania nakrętek mocujących koło:

Obręcze stalowe i ze stopów aluminium: 9-11 kGm

Dysponując manometrem, należy zdjąć osłonę zaworka i sprawdzić ciśnienie w oponie. Jeżeli ciśnienie jest niższe od zalecanego, należy powoli dojechać do najbliższej stacji obsługi i uzupełnić powietrze w oponie. Jeżeli ciśnienie jest zbyt wysokie, należy je odpowiednio obniżyć, wypuszczając powietrze z opony. Po sprawdzeniu lub wyregulowaniu ciśnienia w oponie należy zawsze założyć osłonę zaworka. W przeciwnym razie z opony może uchodzić powietrze. W przypadku zgubienia osłony zaworka należy niezwłocznie zaopatrzyć się w drugą i ją założyć.

Po wymianie koła zawsze wkładać koło z przebitą oponą na miejsce koła zapasowego oraz odkładać na miejsce podnośnik i narzędzia.

OSTROŻNIE

Śruby i nakrętki mocujące koła mają wymiary metryczne. Należy upewnić się, że przy montażu koła ponownie użyte są odkręcone wcześniej nakrętki lub, w przypadku wymiany; używane są nakrętki z identycznym gwintem metrycznym i o takim samym stożku. Montaż nakrętek z gwintem niemetrycznym na śrubie z gwintem metrycznym lub odwrotnie nie zapewni prawidłowego mocowania koła do piasty i spowoduje zniszczenie śrub, które należy w takim przypadku wymienić.

Należy zwrócić uwagę, że większość nakrętek mocujących koła ma gwint niemetryczny.

Zachować najwyższą ostrożność przy sprawdzaniu typów nakrętek przed zamontowaniem nieoryginalnych nakrętek i kół. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z autoryzowaną stacją obsługi Hyundai.

OSTRZEŻENIE Śruby mocujące koła

Jeżeli śruby są uszkodzone, mogą nie zapewniać prawidłowego mocowania koła.

Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, kolizji i poważnych obrażeń.

Aby zapobiec grzechotaniu podnośnika, uchwytu podnośnika, klucza do nakrętek mocujących koła i koła zapasowego podczas jazdy samochodu, należy je właściwie zamocować.

OSTRZEŻENIE Niewłaściwe ciśnienie w kole zapasowym

Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu niezwłocznie po zamontowaniu koła zapasowego.

Doprowadzić ciśnienie w ogumieniu do wymaganej wartości, stosownie do potrzeb.

Zobacz podrozdział "Opony i koła" w rozdziale 9.

  Demontaż i przechowywanie koła zapasowego

  Odkręcić nakrętkę mocującą koło zapasowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zamontować koło w odwrotnej k ...

  Ważne - używanie dojazdowego koła zapasowego (opcja)

  Samochód Hyundai wyposażony jest w dojazdowe koło zapasowe. Dojazdowe koło zapasowe zajmuje mniej miejsca niż koło pełnowymiarowe. Jest mn ...

  Zobacz tez:

  Wskazówki ogólne
  Funkcja "ciepło resztkowe" jest dostępna tylko w przypadku automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC. Po wyłączeniu silnika można jeszcze przez ok. 30 minut ogrzewać wnętrze pojazdu za pomocą układu wykorzystującego ciepło resztkowe silnik ...

  Przekroczenie prędkości regulowanej
  W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału przyspieszenia. Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, zadana wartość miga na tablicy wskaźników. Następnie zw ...

  Włączanie i wyłączanie funkcji ZONE
  Włączanie: Nacisnąć przycisk . Lampka kontrolna w przycisku  świeci się. Układ automatycznej klimatyzacji THERMATIC: ustawienie temperatury wprowadzone po stronie kierowcy nie jest stosowane po stronie pasażera. Układ auto ...

  Categorie