Hyundai i30: Układ kontroli emisji spalin

Hyundai i30 –> Obsługa –> Układ kontroli emisji spalin

Układ kontroli emisji spalin samochodu Hyundai objęty jest ograniczoną pisemną gwarancją.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi gwarancji zamieszczonymi w "Książce przeglądów i konserwacji pojazdu".

Samochód Hyundai wyposażony jest w układ kontroli emisji spalin spełniający wszystkie wymagania.

Samochód wyposażony jest w następujące trzy układy kontroli emisji zanieczyszczeń:

 1. System odpowietrzenia skrzyni korbowej
 2. System ograniczania emisji oparów paliwa
 3. System kontroli emisji spalin

W celu zapewnienia prawidłowego działania tych układów kontroli emisji zanieczyszczeń zaleca się dokonywanie przeglądów w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w niniejszej instrukcji.

Uwaga dotycząca przeglądu technicznego pojazdu wyposażonego w elektroniczny program stabilizacji toru jazdy ESP

 • Aby zapobiec wypadaniu zapłonów podczas testu na stanowisku rolkowym, należy wyłączyć elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP), naciskając przycisk wyłącznika układu ESP.
 • Po zakończeniu testu włączyć układ ESP, ponownie naciskając przycisk wyłącznika

1. System odpowietrzania skrzyni korbowej

System ten służy do ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem gazami z przedmuchu z komory sprężania do skrzyni korbowej.

System dostarcza świeże, przefiltrowane powietrze do skrzyni korbowej przez przewód wlotowy.

Wewnątrz skrzyni korbowej świeże powietrze miesza się z gazami z przedmuchu i mieszanina ta przez zawór PCV kierowana jest do kolektora dolotowego.

2. System ograniczania emisji oparów paliwa

System ograniczania emisji oparów paliwa przeznaczony jest do zapobiegania przedostawaniu się oparów paliwa do atmosfery.

Zbiornik

Opary paliwa powstające w zbiorniku paliwa są pochłaniane i magazynowane w zbiorniku. Gdy silnik pracuje, opary paliwa pochłonięte przez zbiornik są zasysane do silnika za pośrednictwem elekromagnetycznego zaworu układu pochłaniania par paliwa.

Elektromagnetyczny zawór regulacji ciśnienia (PCSV)

Elektromagnetyczny zawór pochłaniania par paliwa sterowany jest przez moduł sterujący silnika (ECM). Gdy temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska i podczas biegu jałowego zawór PCSV zamyka się i opary paliwa nie są zasysane przez silnik. Po rozgrzaniu silnika podczas normalnej jazdy zawór PCSV otwiera się i opary paliwa przedostają się do układu zasysania silnika.

3. System ograniczania emisji spalin

Układ ograniczania emisji spalin jest wysoko efektywnym układem kontrolującym emisję spalin przy jednoczesnym zachowywaniu wysokich osiągów pojazdu.

Modyfikacje pojazdu

Nie wolno modyfikować pojazdu. Modyfikacja pojazdu może negatywnie wpłynąć na jego osiągi, bezpieczeństwo lub wytrzymałość, a nawet być niezgodna z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i emisji spalin.

Ponadto uszkodzenie lub wadliwe działanie, będące wynikiem jakiejkolwiek modyfikacji, może nie być objęte gwarancją.

Środki ostrożność związane ze spalinami (tlenkiem węgla)

 • Spaliny mogą zawierać tlenek węgla. W związku z tym, jeżeli w pojeździe wyczuwalny będzie zapach spalin, należy niezwłocznie sprawdzić i naprawić pojazd. Jeżeli istnieje podejrzenie, że spaliny dostają się do wnętrza pojazdu, dalsza jazda możliwa jest tylko przy całkowicie opuszczonych szybach i z niewielką prędkością.

  Należy niezwłocznie sprawdzić i naprawić pojazd.

OSTRZEŻENIE Spaliny

Spaliny zawierają tlenek węgla (CO). Gaz ten jest bezbarwny, nie posiada zapachu.

Jest niebezpieczny - jego wdychanie powoduje śmierć. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych obok.

 • Nie wolno uruchamiać silnika w zamkniętych pomieszczeniach (np. garażach) na dłużej, niż jest to potrzebne do wjechania lub wyjechania pojazdu.
 • W przypadku zatrzymania pojazdu na otwartej przestrzeni z silnikiem włączonym na dłużej należy przestawić układ wentylacji w tryb poboru świeżego powietrza.
 • Nigdy nie wolno przebywać dłuższy czas w zaparkowanym lub stojącym pojeździe z włączonym silnikiem.
 • Gdy silnik zgaśnie lub nie uruchomi się, przedłużające się próby ponownego uruchomienia mogą spowodować uszkodzenie układu kontroli emisji spalin.

Czyszczenie taśm pasów bezpieczeństwa

Wyczyścić taśmę pasa bezpieczeństwa roztworem delikatnego mydła, przeznaczonym do tapicerki lub dywanów. Należy przestrzegać instru ...

Środki ostrożności związane z katalizatorem (opcja)

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru Gorący układ wydechowy może spowodować zapłon substancji łatwopalnych znajdujących si ...

Zobacz tez:

Wymiana oleju silnikowego i filtra
Olej silnikowy i filtr należy wymieniać w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI zgodnie z harmonogramem przeglądów zamieszczonym na początku niniejszego rozdziału. OSTRZEŻENIE W przypadku dłuższego kontaktu ze skórą zużyty ...

Deklaracje zgodności
Komponenty radiowe pojazdu Poniższa wskazówka obowiązuje w odniesieniu do wszystkich komponentów pojazdu wykorzystujących technikę radiową oraz zintegrowanych w pojeździe systemów informacyjnych oraz systemów łączności: ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE W przypadku braku terminowych przeglądów technicznych lub zaniechania koniecznych napraw może dojść do zakłóceń lub zaniku działania układów pojazdu. Istnieje ryzyko wypadku! Wymagane przeglądy t ...

Categorie