Hyundai i30: Obsluga radioodtwarzacza (PA710R) (OPCJA)

Hyundai i30 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Dbałość o płyty kompaktowe (opcja) –> Obsluga radioodtwarzacza (PA710R) (OPCJA)

OBSŁUGA RADIOODTWARZACZA (PA710R) (OPCJA)OBSŁUGA RADIOODTWARZACZA (PA710R) (OPCJA)


1. Przycisk wyboru zakresu pasma FM

2. Przycisk wyboru pasma AM

3. Przycisk wyboru wiadomości o ruchu drogowym TA

4. Przycisk wyboru odtwarzacza płyt kompaktowych/urządzenia zewnętrznego CD/AUX

5. Przycisk automatycznego wyboru kanałów

6. Włącznik - wyłącznik (ON-OFF)

7. Przycisk automatycznego programowania AUTO STORĘ

8. Włącznik-wylącznik wyświetlacza

9. Przycisk wyśwetiania infbnnaqi dodatkowych

10. Przycisk ustawiania SET UP

11. Przycisk dostrajania/zatwierdzania TUNE/ENTER

12. Przycisk wyszukiwania kanałów (katalogów) PTY(FLDR)

13. Przyciski automatycznego programowania stacji

1. Przycisk wyboru zakresu pasma FM

Wciśnięcie przycisku powoduje włączenie trybu FM i przełączanie pomiędzy zakresami w kolejności FM1 - FM2 - F M A - FM1

2. Przycisk wyboru pasma AM

Wciśnięcie przycisku powoduje włączenie trybu AM i przełączanie między pasmami AM i AMA.

3. Przycisk wyboru TA

W trybach FM, CD, AUX służy do włączania/wyłączania wiadomości o ruchu drogowym w systemie RDS.

4. Przycisk wyboru źródła dźwięku CD/AUX

Jeżeli w odtwarzaczu CD znajduje się płyta, przełącza system w tryb CD, natomiast przy podłączonym urządzeniu zewnętrznym przełącza system w kolejności: CDAUXCD--
po każdym naciśnięciu przycisku (jeżeli urządzenie zewnętrzne nie jest podłączone, tryb AUX zostanie pominięty).

5. Przycisk automatycznego wyboru kanałów

 • Naciśnięcie przycisku [SEEK
  ] powoduje zmniejszenie odbieranej częstotliwości o 50 kHz, w celu automatycznego wybrania kanału. Jeżeli kanał nie zostanie znaleziony, wyszukiwanie zatrzymuje się na poprzedniej częstotliwości
 • Naciśnięcie przycisku [SEEK 
  ] powoduje zwiększenie odbieranej częstotliwości o 50 kHz, w celu automatycznego wybrania kanału. Jeżeli kanał nie zostanie znaleziony, wyszukiwanie zatrzymuje się na poprzedniej częstotliwości.

6. Włącznik - wyłącznik (ON-OFF) i pokrętło regulacji głośności VOLUME

 • Służy do włączania/wyłączania systemu audio, gdy kluczyk zapłonu jest w położeniu ACC lub ON. Obrócenie przycisku w prawo powoduje zwiększenie głośności, a w lewo - zmniejszenie.
 • W trybie AUX głośność i ton (BASS, MID, TRE) regulowane są w inny sposób.

  Wyciągnięcie i ponowne włożenie wtyczki urządzenia zewnętrznego powoduje ustawienie poziomu głośności z powrotem na wartość 10.

7. Przycisk automatycznego programowania AUTO STORĘ

 • Naciśnięcie przycisku [AST] powoduje zmianę trybu na "Automatyczny zapis pasma" i zapisanie wyników.

  (FM1 i FM2 zmieniane są na FMA, AM zmieniane jest na AMA).

 • Naciśnięcie przycisku powoduje automatyczne wyszukiwanie i zapamiętanie kanałów o wysokiej jakości odbioru dla przycisków programowanych (1-6), a następnie przełączenie radia na odbiór stacji przyporządkowanej do przycisku nr 1.

  Jeżeli w trybie automatycznego programowania (AST) nie zostanie zapamiętana żadna stacja, system powróci do odbioru ostatnio odtwarzanej stacji.

8. Włącznik-wyłącznik wyświetlacza

Służy do wyłączania/włączania wyświetlacza LCD.

Gdy wyświetlacz jest wyłączony, można go włączyć przez wciśnięcie dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku DARK).

9. Przycisk wyświetlania informacji dodatkowych

Służy do wyświetlenia dodatkowych informacji RDS nadawanych przez aktualnie odbieraną stację.

10. Przycisk ustawiania SET UP

Naciśnięcie tego przycisku powoduje kolejne wybranie trybów ustawiania dźwięku (SOUND), RDS, ustawiania zegara, wyświetlania czasu, przewijania (SCROLL), SDVC, wyświetlania temperatury i regulacji.

Jeżeli w ciągu 5 sekund po naciśnięciu przycisku nie zostanie podjęte żadne działanie, system powróci do trybu odtwarzania (po wejściu w tryb SET UP wybieranie poszczególnych opcji następuje przez obracanie w lewo, prawo lub wciskanie pokrętła dostrajania TUNE).

Opcje zmieniają się w następującej kolejności: AUDIO - RDS - CLOCK - TIME - SCROLL - SDVC - TEMP - P.BASS - AUDIO...

Domyślnym ustawieniem jest ręczne określenie czasu wyświetlanego przez radioodbiornik, lecz możliwe jest również wykorzystywanie w tym celu czasu uzyskiwanego z odbieranego sygnału RDS.

W takim przypadku czas RDS uzyskiwany w oparciu o odbierany sygnał RDS może się różnić od czasu rzeczywistego.

 ABY WŁĄCZYĆ AKTUALIZACJĘ CZASU, NALEŻY:

1. Nacisnąć przycisk konfiguracji SETUP.

2. Wybrać menu RDS przez obracanie/ naciskanie pokrętła TUNE.

3. Wybrać menu TIME przez obracanie/ naciskanie pokrętła TUNE.

4. Wybrać opcję Auto (Automatycznie) lub Manuał (Ręcznie) przez obracanie/naciskanie pokrętła TUNE.

5. Nacisnąć przycisk konfiguracji SETUP, aby opuścić tryb konfiguracji.

11. Przycisk dostrajania/zatwierdzania TUNE/ENTER

Obrót tego przycisku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o jeden krok powoduje zwiększenie odbieranej częstotliwości o 0,05 MHz.

Obrót tego przycisku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden krok powoduje zmniejszenie odbieranej częstotliwości o 0,05 MHz.

Naciśnięcie tego przycisku, przy jednoczesnym wciśnięciu przycisku SET UP powoduje aktywację/ dezaktywację funkcji wybranej w trybie SET UP.

Wybranie odpowiedniej funkcji w trybie SET UP odbywa się przez obracanie w lewo i prawo przycisku TUNE.

12. Przycisk wyszukiwania kanałów (katalogów) PTY(FLDR)

 • Do wyszukiwania kanałów nadających w systemie RDS użyć przycisku [PTY ]

 • Do wyszukiwania kanałów nadających w systemie RDS użyć przycisku [PTY ]

13. Przycisk automatycznego programowania stacji

Naciśnięcie przycisku [1]-[6] na krócej niż 0,8 s spowoduje włączenie stacji zaprogramowanej dla danego przycisku.

Aby przypisać aktualnie odbieraną stację do danego przycisku, należy go nacisnąć na co najmniej 0,8 s i przytrzymać aż do włączenia się krótkiego sygnału dźwiękowego.

  Odtwarzacz plyt kompaktowych (SA710) (OPCJA)

  1. Szczelina do wkładania CD 2. Przycisk wysuwania CD 3. Przycisk wyboru urządzenia zewnętrznego AUX 4. Przycisk automatycznego wyszukiwania SCAN 5. Przycisk ...

  Odtwarzacz plyt kompaktowych (PA710R) (OPCJA)

  1. Szczelina do wkładania CD 2. Lampka kontrolna CD 3. Przycisk wysuwania CD 4. Przycisk wyboru urządzenia zewnętrznego AUX 5. Przycisk automatycznego wyboru ...

  Zobacz tez:

  Zaczepy do mocowania (do prze wożenia pojazdu na platformie) (opcja)
  OSTRZEŻENIE Nie używać do holowania zaczepów znajdujących się pod przednią częścią pojazdu. Zaczepy te przeznaczone są WYŁĄCZNIE do mocowania pojazdu na czas transportu. Jeżeli te zaczepy użyte zostaną do ...

  Automatyczne działanie
  Automatyczny hamulec parkingowy unieruchamia pojazd w momencie wyłączania silnika poprzez naciśnięcie przycisku rozruchu silnika 1 lub obrócenie wyłącznika zapłonu (kluczyk w położeniu " ON" 2). We wszystkich innych okoliczno&# ...

  Funkcje kluczyka
  Za pomocą kluczyka można centralnie zablokować i odblokować: drzwi klapę bagażnika pokrywę wlewu paliwa Blokowanie pojazdu Odblokowanie klapy bagażnika Odblokowanie pojazdu Przy odblokowan ...

  Categorie